Pomiary wilgotności

Profesjonalny pomiar wilgotności dostarczy Państwu cennej wiedzy, która pozwoli uniknąć negatywnych skutków związanych ze zbyt dużym zawilgoceniem budynku. Ponadto stanowi on impuls do podjęcia kroków w celu zatrzymania niepożądanej migracji wody w konstrukcję obiektów.

W jaki sposób badamy wilgotność obiektu

W celu określenia wilgotności oraz zasolenia badanej konstrukcji budynku wykonujemy siatkę kilku punktów pomiarowych w miejscach wizualnych uszkodzeń. Próbki do analizy pobierane są z przynajmniej 3 różnych wysokości oraz przynajmniej 2 przynależnych tym miejscom głębokości (tzw. profil głębokościowo-wysokościowy).  Badania przeprowadzamy metodą karbidową (CM) GANN lub bezinwazyjnymi metodami – mikrofalową oraz opornościową.

Analiza stopnia zasolenia

Analiza zasolenia polega na obliczeniu  obciążenia murów szkodliwymi solami budowlanymi poprzez pomiar stężenia jonów : chlorków, azotanów i siarczanów. Badania wykonujemy za pomocą testów analitycznych. Zawartość szkodliwych soli budowlanych, przykładowo siarczanów, chlorków lub azotanów, podawana jest w M%, z dokładnością do setnych części procenta.

Wykonanie profesjonalnego pomiaru wilgotności oraz stopnia zasolenia konstrukcji budowlanej pozwala na podjęcie świadomej decyzji co do rodzaju koniecznego do przeprowadzenia zabiegu izolacyjnego, naprawczego czy też renowacyjnego. Dzięki temu możemy uniknąć skutków finansowych i organizacyjnych niezasadnie podjętych działań.